Abraham Griep (1764-1833)
Schipper en graanhandelaar te Hansweert en Waarde
 
 
  Abraham Griep wordt geboren op zondag 29 april 1764 te Hoedekenskerke, als oudste zoon van de schipper Kornelis Griep en zijn vrouw Jacoba Steketee.
Een week later, op zondag 6 mei, wordt hij gedoopt in de Nederlands Hervormde kerk van Hoedekenskerke, en vernoemd naar zijn grootvader van vaderszijde. Getuige bij de doop is zijn grootmoeder, Johanna de Bad.
Hij verdient zijn brood als schipper en later als graanhandelaar, en wordt 69 jaar oud.
 
 
  VAN HOEDEKENSKERKE NAAR HANSWEERT

Abraham brengt het eerste deel van zijn jeugd in Hoedekenskerke door. In 1770, als hij zes jaar oud is, verhuizen zijn ouders naar Hansweert. Daar wordt in 1771 ook zijn jongste broer, Jacob, geboren.
Wat zijn beroep betreft volgt Abraham de familietraditie: net als zijn vader en grootvader is hij schipper.

 
 
  TWEE HUWELIJKEN

Op maandag 19 februari 1787, hij is dan 22 jaar oud, trouwt hij te Kruiningen met Maria Goosen, in 1762 te Oudelande geboren als dochter van Jan Hubrechtse Goosen en Crina Marinusse Wisse.
Twee jaar later doet Abraham belijdenis in de Nederlands Hervormde kerk te Kruiningen. Hij is actief lid van die gemeente -- zo staat hij in 1789 op een vijftal voor het ambt van diaken.
Abraham en Maria krijgen, te Hansweert (Kruiningen) zeven kinderen:
Kornelis (1788, na drie maanden overleden), Kornelis (1789), Krijna (1791), Jan (1793), Jacoba (1797), Françina (1798) en Marinus (1800).
Op donderdag 14 december 1809 komt zijn vrouw Maria Goosen, op 47-jarige leeftijd, te overlijden.
Vier jaar later treedt Abraham Griep opnieuw in het huwelijk: op vrijdag 25 juni 1813 trouwt hij te Kruiningen met de elf jaar oudere Helena (Lena) Janse Stevense. Zij is in 1753 in Krabbendijke geboren als dochter van Jan Stevense en Neeltje Jacobse Guwege, en is weduwe van Leendert Dominicus.

 
 
  SCHIPPER EN GRAANHANDELAAR

Als in 1797 kort na elkaar hun beide ouders overlijden, nemen de broers Abraham, Marinus en Jacob het schippersbedrijf over. Drie jaar later vergaat Marinus daarbij met zijn schip op de Westerschelde.
Hoewel zijn broer Jacob te boek staat als de pachter van het
veer op Walsoorden, oefenen de broers Abraham en Jacob de totale schipperij kennelijk gezamenlijk uit. Beiden staan op de lijst van in 1808 te Kruiningen uitgegeven patenten -- vergunningen om een bepaalde beroepen te mogen uitoefenen -- vermeld als herbergier en als koopman. Herbergier, omdat bij het veerbedrijf ook een veerhuis hoort dat tevens als logement voor wachtende reizigers dienst doet, en koopman omdat schippers in die tijd veelal ook zelf handel dreven met de vracht die ze als beurtschipper vervoerden.
Bij dit laatste blijken ze zich kennelijk niet altijd aan de geldende voorschriften te houden. In het archief van de Diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk van Kruiningen is het volgende opgetekend:
"In 1799 ontving de diaconie van Mr. Clement, Hoog Balliuw bewesten Schelde, wegens de Boeten van Abraham Griep en Jacob Smit, die zij aan gem. Heer wegens 't vervoeren van verboden granen volgens 's Lands Placaten schuldig waren en waarinne volgens gen. Placaten de Diaconie Kr. mee in competeerde een Suivere Somma van 125 £ 5 sch. 10 gr."
Een forse boete (circa ƒ 750,-), dus de overtreding zal navenant zijn geweest.
Ook bij de volkstelling in 1811 wordt hij -- het is dan de Franse tijd --
"marchand de grains" genoemd. Blijkbaar is hij als handelaar redelijk succesvol, want in datzelfde jaar koopt hij voor zijn zoon Jan, die als schippersknecht werkt, een eigen schip. Op 15 oktober 1811 wordt voor notaris Leonard de Fouw de koop- en transportakte gepasseerd. Hij koopt dan van Gilles de Weerdt, schipper te Waarde, "le hengst le numero sept", een schip van vijf en een halve ton, voor het bedrag van 300 francs.

 
 
  VAN HANSWEERT NAAR WAARDE

Abraham en Lena verhuizen in 1815 -- hij is dan 50 jaar oud -- van Hansweert naar het verder oostelijk gelegen dorp Waarde. In het lidmatenregister van Waarde staat vermeld:
"aangekomen van Kruiningen 09-01-1815 Abraham Griep en Helena Janse Stevense."
Op 30 april 1816 verkoopt Abraham zijn
"woonhuis te Kruiningen, op Hansweert, op den dijk, gemerkt no. 93"
voor 375 gulden Hollandsch aan Benjamin Jansze, arbeider te Kruiningen.

 
 
  OVERLEDEN TE WAARDE

Abraham Griep overlijdt, op 69-jarige leeftijd, in de ochtend van maandag 16 september 1833 in zijn huis (no. 78) te Waarde, "nalatende zijne echtgenote en vijf meerderjarige kinderen."
De aangifte wordt gedaan door Adriaan Dijl, 50 jaar, bakker, en Jacob Zuiderland, 43 jaar, schoolmeester, "geburen van de overledene".
Op 21 november van dat jaar wordt in herberg Land- en Scheldezigt te Bath, het huis van zijn oudste zoon Cornelis, de memorie van nalatenschap vastgesteld. Bij huwelijkscontract was in 1813 vastgesteld dat, mocht Abraham Griep als eerste overlijden, Lena Stevense het vruchtgebruik zou krijgen van een som van 3000 guldens. Dit wordt door de kinderen niet betwist.
Lena Stevense overlijdt anderhalf jaar later, op 2 december 1834, te Waarde. Ze is dan 81 jaar oud.


[Deze gegevens zijn bijeengebracht door Kees Griep uit Kloetinge]

 
 

DE ZEVEN KINDEREN VAN
ABRAHAM GRIEP EN MARIA GOOSEN

 
 
Kornelis Griep (1788)
  Kornelis Griep, hun eerste kind, wordt geboren op vrijdag 11 januari 1788. Het leeft ruim drie maanden en overlijdt op maandag 21 april.
 
 
Kornelis Griep (1789-1856)
  Het tweede kind met de naam Kornelis Griep wordt geboren op vrijdag 11 december 1789.
Op 22-jarige leeftijd trouwt hij met de acht jaar oudere Willemina Rottier, dochter van de burgemeester van Schore. Cornelis Griep en Willemina Rottier krijgen drie kinderen.
In 1818 koopt Cornelis te Fort Bath de herberg en logement Land en Scheldezigt, gelegen op de kade aldaar. Vanaf die tijd wordt Cornelis genoemd als
"schipper, varende op Antwerpen". Hij is schipper op de Maria Cornelis, een boeijervaartuig van 11,5 ton. In 1820 wordt hij tevens benoemd tot schepen (raadslid) van de gemeente Bath, een functie die hij tot 1834 bekleedt.
Cornelis Griep overlijdt op zaterdag 13 september 1856 te Fort Bath, 66 jaar oud en zijn echtgenote in 1863, eveneens te Fort Bath.
Zie voor meer over hem en zijn nageslacht de pagina's:
GRIEP UIT RILLAND .
 
 
Krijna Griep (1791-1853)
  Oudste dochter Krijna Griep wordt geboren op donderdag 15 september 1791. Ze trouwt op 6 juni 1811 met Joannes van Saarloos, die schippersknecht is bij haar oom Jacob Griep. Zijn naam wordt ook wel als Charlois geschreven, en hij was voordien "ruiter onder het regiment van Stavenisse Does, in garnizoen gelegen hebbende te Bergen op Zoom".
Deze Van Saarloos redde, zo valt te lezen:
"bij den overstrooming van den polder Kruiningen na 15 januari 1808 't leven van eenige menschen". "Door de commissie ter zake van den Watervloed werd hij voor zijne betoonde Menschlievendheid en moed beloond met een zilveren tabaksdoos hebbende een gegraveerd toepasselijk bijschrift".
Ze krijgen drie dochters. Na het overlijden van haar eerste man in 1829 hertrouwt Krijna met de dijkbaas Marinus Pauwe, met wie ze nog een zoon krijgt. Krijna Griep overlijdt op zondag 18 december 1853.
 
 
Jan Griep (1793-1863)
  Zoon Jan Griep wordt geboren op 29 oktober 1793 en blijft, als zijn vader naar Waarde verhuist, op Hansweert wonen. Zijn beroep is schippersknecht en later schipper.
Hij trouwt in 1811 te Kruiningen met Dina Lavooij en krijgt 15 kinderen. Zijn vrouw overlijdt in 1858 en hijzelf op 1 augustus 1863.
Zie voor meer over hem de pagina:
Jan Griep (1793-1863).
 
 
Jacoba Griep (1797-1864)
  Jacoba Griep wordt geboren op zaterdag 14 januari 1797. Ze trouwt op 10 maart 1823 te Waarde met de aannemer van dijkwerken Pieter van Loo. Deze overlijdt in 1852 en Jacoba op vrijdag 29 januari 1864 te Waarde.
 
 
Françina Griep (1798-1820)
  Françina Griep wordt geboren op maandag 12 november 1798. Ze trouwt in 1818 te Kruiningen met de timmerman Augustijn Wisse. Over de doop van hun tweede dochtertje, in 1820, staat in het Doopboek van Kruiningen:
"Het kind is geboren op Vrijdag den 13 October 1820. En des kinds moeder overleed den 1 December 1820 in den jeugdigen leeftijd van 22 jaren en 18 dagen."
 
 
Marinus Griep (1800-1875)
  De jongste zoon, Marinus Griep, wordt geboren op zondag 14 december 1800. Kennelijk is hij genoemd naar zijn verdronken oom, want diens weduwe is getuige bij de geboorte.
Hij trouwt in 1823 te Waarde met Geertruida Blok. Marinus is er schipper en zijn vrouw wordt in akten soms aangeduid als schippersvrouw. Ze krijgen te Waarde elf kinderen. Geertruida overlijdt in 1868 en Marinus op donderdag 25 november 1875, beiden te Waarde.
Zie voor meer over hem en zijn nageslacht de pagina
gewijd aan de historie van: GRIEP OP WAARDE EN KRABBENDIJKE.
 
 

Heeft U aanvullende gegevens over deze familie, of maakt U er zelf deel van uit?
Geef dit door aan
jan.griep@planet.nl !

Naar: Start -- Index Griep uit Zeeland -- Index persoonnamen -- Griep van Hoedekenskerke
Griep op Hansweert -- Griep op Yerseke -- Griep op Waarde en Krabbendijke
Griep uit Rilland -- Genealogie Jan Adriaenszoon Griep

Deze pagina (http://www.gryep.nl/Hansweert/Personen/Abraham1764-NL.html)
is voor het laatst gewijzigd op 29 november 2011 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.